HOME로그인아이디/비밀번호찾기회원가입My Zone주문/배송조회장바구니
회사소개 신간도서 분야별 도서 주문/배송 고객센터 마이페이지
신간도서
신간도서
> 신간도서 > 신간도서안내
물권법
[저자] 김봉수
[판형] 신국판/양장
[쪽수] 447P
[정가] 22,000원
[발행일] 2012-12-25
[ISBN] 978-89-5565-495-0
질적 연구 방법(초보자를 위한)
[저자] 고미영
[판형] 신국판
[쪽수] 328P
[정가] 15,000원
[발행일] 2012-12-25
[ISBN] 978-89-5565-498-1
탱고는 스탭이 엉켜도 계속 추는...
[저자] 장연옥
[판형] 신국판
[쪽수] 248P
[정가] 12,000원
[발행일] 2012-12-25
[ISBN] 978-89-969120-2-7
잘 살고 난 다음에는
[저자] 손완표
[판형] 신국판
[쪽수] 269P
[정가] 12,000원
[발행일] 2012-11-20
[ISBN] 978-89-969020-1-0
현대중국의 정치경제
[저자] 이상빈
[판형] 크라운판
[쪽수] 310P
[정가] 17,000원
[발행일] 2012-09-05
[ISBN] 978-89-5565-493-6
무역정책론
[저자] 정문현
[판형] 크라운판
[쪽수] 331P
[정가] 18,000원
[발행일] 2012-08-30
[ISBN] 978-89-5565-492-9
최신회사법(개정3판)
[저자] 한창희
[판형] 크라운판/양장
[쪽수] 585P
[정가] 27,000원
[발행일] 2012-08-30
[ISBN] 978-89-5565-485-1
회계원리
[저자] 유한수 김
[판형] 크라운판
[쪽수] 258P
[정가] 15,000원
[발행일] 2012-08-30
[ISBN] 978-89-5565-491-2
사회복지법제에 대한 새로운 접...
[저자] 김기환
[판형] 크라운판
[쪽수] 402P
[정가] 19,000원
[발행일] 2012-08-30
[ISBN] 978-89-5565-486-8
평생교육경영
[저자] 김창엽
[판형] 크라운판/양장
[쪽수] 517P
[정가] 25,000원
[발행일] 2012-08-30
[ISBN] 978-89-5565-488-2
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
  cmrsy21@naver.com
우)150-841 서울특별시 영등포구 신길로40길 20(신길동)    TEL. 02-849-6157/2820 | 02-833-6091    FAX. 02-849-0817
사업자등록번호 : 118-90-14825 | 대표 : 유성열    통신판매신고번호 : 제2009-서울영등포-0023호    개인정보관리책임자 : 유성열
Copyright ⓒ 2010~ 청목출판사 ALL RIGHTS RESERVED.