HOME로그인아이디/비밀번호찾기회원가입My Zone주문/배송조회장바구니
회사소개 신간도서 분야별 도서 주문/배송 고객센터 마이페이지
신간도서
신간도서
> 신간도서 > 신간도서안내
마케팅원론(개정판)
[저자] 염대성
[판형] 크라운판
[쪽수] 330P
[정가] 20,000원
[발행일] 2016-08-30
[ISBN] 978-89-5565-705-0
사회복지실천론
[저자] 김철진,김
[판형] 크라운판
[쪽수] 301P
[정가] 18,000원
[발행일] 2016-08-30
[ISBN] 979-11-5908-026-5
피해자학(제2판)
[저자] 김재민
[판형] 크라운판
[쪽수] 346P
[정가] 20,000원
[발행일] 2016-08-30
[ISBN] 978-89-5565-699-2
발명의 완성은 특허다
[저자] 이병길,심
[판형] 신국판
[쪽수] 250P
[정가] 14,000원
[발행일] 2016-08-30
[ISBN] 979-11-958255-0-9
가족기업경영
[저자] 남영호
[판형] 크라운판
[쪽수] 505P
[정가] 27,000원
[발행일] 2016-08-30
[ISBN] 979-11-5908-027-2
회사법(제2판)
[저자] 유주선
[판형] 크라운판/양장
[쪽수] 609P
[정가] 28,000원
[발행일] 2016-08-25
[ISBN] 979-11-5908-025-8
국제상거래분쟁해결론
[저자] 권 오
[판형] 4x6배판
[쪽수] 477P
[정가] 25,000원
[발행일] 2016-08-25
[ISBN] 978-89-5565-698-5
신국제통상론
[저자] 이재기
[판형] 4x6배판/양장
[쪽수] 799P
[정가] 40,000원
[발행일] 2016-08-25
[ISBN] 979-11-5908-024-1
정보.산업자동화시스템
[저자] 서지한
[판형] 크라운판
[쪽수] 269P
[정가] 16,000원
[발행일] 2016-08-25
[ISBN] 978-89-5565-700-5
피해자학
[저자] 이순래,김
[판형] 크라운판
[쪽수] 485P
[정가] 25,000원
[발행일] 2016-08-25
[ISBN] 978-89-5565-703-6
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
  cmrsy21@naver.com
우)150-841 서울특별시 영등포구 신길로40길 20(신길동)    TEL. 02-849-6157/2820 | 02-833-6091    FAX. 02-849-0817
사업자등록번호 : 118-90-14825 | 대표 : 유성열    통신판매신고번호 : 제2009-서울영등포-0023호    개인정보관리책임자 : 유성열
Copyright ⓒ 2010~ 청목출판사 ALL RIGHTS RESERVED.