HOME로그인아이디/비밀번호찾기회원가입My Zone주문/배송조회장바구니
회사소개 신간도서 분야별 도서 주문/배송 고객센터 마이페이지
신간도서
신간도서
> 신간도서 > 신간도서안내
사회복지시설운영론
[저자] 양일모
[판형] 크라운판
[쪽수] 484P
[정가] 22,000원
[발행일] 2014-03-20
[ISBN] 978-89-5565-572-8
미시경제학
[저자] 김봉호
[판형] 4x6배판
[쪽수] 735P
[정가] 35,000원
[발행일] 2014-03-15
[ISBN] 978-89-5565-570-4
사회복지의 이해
[저자] 김용민
[판형] 크라운판
[쪽수] 375P
[정가] 19,000원
[발행일] 2014-03-10
[ISBN] 978-89-5565-0
현대금융제도론
[저자] 송지영
[판형] 크라운판
[쪽수] 498P
[정가] 27,000원
[발행일] 2014-03-10
[ISBN] 978-89-5565-562-9
금융파생상품
[저자] 조기현
[판형] 크라운판
[쪽수] 251P
[정가] 15,000원
[발행일] 2014-03-03
[ISBN] 978-89-5565-563-6
어음.수표법
[저자] 유주선
[판형] 크라운판
[쪽수] 294P
[정가] 17,000원
[발행일] 2014-03-01
[ISBN] 978-895565-564-3
용비어천가 형태소 분석
[저자] 한승주
[판형] 크라운판
[쪽수] 225P
[정가] 13,000원
[발행일] 2014-02-28
[ISBN] 978-89-5565-567-4
사회복지개론
[저자] 염동문,김
[판형] 크라운판
[쪽수] 430P
[정가] 20,000원
[발행일] 2014-02-25
[ISBN] 978-89-5565-569-8
영아발달
[저자] 최기창
[판형] 4x6배판
[쪽수] 298P
[정가] 17,000원
[발행일] 2014-02-25
[ISBN] 978-89-92938-86-0
로마서로 여는 기독사상
[저자] 박기묵
[판형] 신국판
[쪽수] 258P
[정가] 12,000원
[발행일] 2014-02-25
[ISBN] 978-89-5565-560-5
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
  cmrsy21@naver.com
우)150-841 서울특별시 영등포구 신길로40길 20(신길동)    TEL. 02-849-6157/2820 | 02-833-6091    FAX. 02-849-0817
사업자등록번호 : 118-90-14825 | 대표 : 유성열    통신판매신고번호 : 제2009-서울영등포-0023호    개인정보관리책임자 : 유성열
Copyright ⓒ 2010~ 청목출판사 ALL RIGHTS RESERVED.