HOME로그인아이디/비밀번호찾기회원가입My Zone주문/배송조회장바구니
회사소개 신간도서 분야별 도서 주문/배송 고객센터 마이페이지
신간도서
신간도서
> 신간도서 > 신간도서안내
Global e-SCM의 이해(융합 유통...
[저자] 정세현, 오
[판형] 크라운판
[쪽수] 477P
[정가] 25,000원
[발행일] 2016-02-15
[ISBN] 978-89-5565-688-6
(개정판)형법각론
[저자] 이규호
[판형] 크라운판
[쪽수] 400P
[정가] 20,000원
[발행일] 2016-02-15
[ISBN] 978-89-5565-690-9
문서작성관리
[저자] 이평원
[판형] 4x6배판
[쪽수] 349P
[정가] 18,000원
[발행일] 2016-02-15
[ISBN] 978-89-5565-684-8
경찰행정법
[저자] 박영하
[판형] 크라운판
[쪽수] 640P
[정가] 32,000원
[발행일] 2016-02-15
[ISBN] 978-89-5565-686-2
한국헌법론
[저자] 박영하
[판형] 크라운판
[쪽수] 523P
[정가] 28,000원
[발행일] 2016-02-05
[ISBN] 978-89-5565-694-7
빈곤론
[저자] 김태성, 손
[판형] 크라운판
[쪽수] 434P
[정가] 24,000원
[발행일] 2016-01-15
[ISBN] 979-11-5908-021-0
경제정책론
[저자] 김호균
[판형] 크라운판
[쪽수] 489P
[정가] 25,000원
[발행일] 2016-01-15
[ISBN] 978-89-5565-632-9
전산시스템과 PC활용
[저자] 서지한, 나
[판형] 4x6배판
[쪽수] 243P
[정가] 15,000원
[발행일] 2016-01-15
[ISBN] 978-89-5565-683-1
인적자원관리 테마여행
[저자] 김기석
[판형] 신국판
[쪽수] 372P
[정가] 15,000원
[발행일] 2016-01-10
[ISBN] 978-89-969020-7-2
사회와 가족
[저자] 안병철
[판형] 신국판
[쪽수] 230P
[정가] 17,000원
[발행일] 2015-11-25
[ISBN] 978-89-5565-681-7
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
  cmrsy21@naver.com
우)150-841 서울특별시 영등포구 신길로40길 20(신길동)    TEL. 02-849-6157/2820 | 02-833-6091    FAX. 02-849-0817
사업자등록번호 : 118-90-14825 | 대표 : 유성열    통신판매신고번호 : 제2009-서울영등포-0023호    개인정보관리책임자 : 유성열
Copyright ⓒ 2010~ 청목출판사 ALL RIGHTS RESERVED.