HOME로그인아이디/비밀번호찾기회원가입My Zone주문/배송조회장바구니
회사소개 신간도서 분야별 도서 주문/배송 고객센터 마이페이지
신간도서
신간도서
> 신간도서 > 신간도서안내
글로벌경영(개정4판)
[저자] 이윤선
[판형] 크라운판/양장
[쪽수] 464P
[정가] 28,000원
[발행일] 2020-03-10
[ISBN] 978-89-5565-785-2
미디어경제론-개념 및 이론과 사...
[저자] 오정호
[판형] 크라운판
[쪽수] 363P
[정가] 22,000원
[발행일] 2020-02-28
[ISBN] 978-89-5565-786-9
수사학총론(개정판)
[저자] 김형중,김
[판형] 크라운판
[쪽수] 549P
[정가] 33,000원
[발행일] 2020-02-25
[ISBN] ISBN 979-11-5908-043-2
복지국가론
[저자] 지은구,김
[판형] 크라운판
[쪽수] 375P
[정가] 22,000원
[발행일] 2020-02-25
[ISBN] 978-89-5565-780-7
부동산학개론(개정판)
[저자] 김행종, 김
[판형] 4x6배판
[쪽수] 592P
[정가] 33,000원
[발행일] 2020-02-20
[ISBN] 978-89-5565-782-1
경찰학총론(개정2판)
[저자] 김형중R
[판형] 크라운판
[쪽수] 488P
[정가] 30,000원
[발행일] 2020-02-20
[ISBN] 978-89-5565-783-8
수사학(이론과 문제)(개정판)
[저자] 이건수
[판형] 크라운판
[쪽수] 390P
[정가] 23,000원
[발행일] 2020-02-15
[ISBN] 978-89-5565-781-4
지역사회복지론
[저자] 이상미
[판형] 크라운판
[쪽수] 304P
[정가] 18,000원
[발행일] 2019-09-15
[ISBN] 978-89-5565-779-1
재정학개론(개정2판)
[저자] 최식인
[판형] 크라운판
[쪽수] 430P
[정가] 24,000원
[발행일] 2019-08-25
[ISBN] 979-11-5908-041-8
자본시장의 이해
[저자] 송지영
[판형] 크라운판/양장
[쪽수] 519P
[정가] 33,000원
[발행일] 2019-08-25
[ISBN] 978-89-5565-777-7
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  cmrsy21@naver.com
우)150-841 서울특별시 영등포구 신길로40길 20(신길동)    TEL. 02-849-6157/2820 | 02-833-6091    FAX. 02-849-0817
사업자등록번호 : 118-90-14825 | 대표 : 유성열    통신판매신고번호 : 제2009-서울영등포-0023호    개인정보관리책임자 : 유성열
Copyright ⓒ 2010~ 청목출판사 ALL RIGHTS RESERVED.