HOME로그인아이디/비밀번호찾기회원가입My Zone주문/배송조회장바구니
회사소개 신간도서 분야별 도서 주문/배송 고객센터 마이페이지
신간도서
신간도서
> 신간도서 > 신간도서안내
정치와 사회
[저자] 박종관
[판형] 크라운판
[쪽수] 300P
[정가] 18,000원
[발행일] 2018-02-25
[ISBN] 978-89-5565-748-7
물리의 물리
[저자] 최태군
[판형] 신국판
[쪽수] 439P
[정가] 20,000원
[발행일] 2018-02-25
[ISBN] 979-11-5908-033-3
행정과 창조성
[저자] 한세억
[판형] 크라운판
[쪽수] 398P
[정가] 24,000원
[발행일] 2018-02-15
[ISBN] 978-89-5565-749-4
고용차별론
[저자] 임공수
[판형] 크라운판
[쪽수] 663P
[정가] 30,000원
[발행일] 2018-01-30
[ISBN] 978-89-5565-744-9
현대마케팅
[저자] 윤훈현,성
[판형] 4x6배판
[쪽수] 544P
[정가] 32,000원
[발행일] 2018-01-25
[발행일]2020-02-20 중판발행
[ISBN] 978-89-5565-743-2
사회복지정책입문(제3판)
[저자] 김태성
[판형] 크라운판/양장
[쪽수] 443P
[정가] 22,000원
[발행일] 2018-01-25
[발행일]2022.2.20 중판발행
[ISBN] 978-89-5565-745-6
경영학원론(창조적 경영을 위한)...
[저자] 강신성,오
[판형] 크라운판/양장
[쪽수] 466P
[정가] 28,000원
[발행일] 2017-12-25
[발행일]2020-02-20 중판발행
[ISBN] 978-89-5565-592-6
신일본경제론
[저자] 임천석,박
[판형] 크라운판
[쪽수] 375P
[정가] 20,000원
[발행일] 2017-09-10
[ISBN] 978-89-5565-741-8
경영진 예결산관리
[저자] 이평원
[판형] 4x6배판
[쪽수] 189P
[정가] 14,000원
[발행일] 2017-08-30
[ISBN] 978-89-5565-735-7
글로벌 경제이야기
[저자] 박성민
[판형] 크라운판
[쪽수] 365P
[정가] 20,000원
[발행일] 2017-08-30
[ISBN] 978-89-5565-739-5
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  cmrsy21@naver.com
우)150-841 서울특별시 영등포구 신길로40길 20(신길동)    TEL. 02-849-6157/2820 | 02-833-6091    FAX. 02-849-0817
사업자등록번호 : 118-90-14825 | 대표 : 유성열    통신판매신고번호 : 제2009-서울영등포-0023호    개인정보관리책임자 : 유성열
Copyright ⓒ 2010~ 청목출판사 ALL RIGHTS RESERVED.